2018. április 7., szombat

Örök élet, gnoszticizmus Jel 1.2. rész Biblia előzményekÖrökélet, mártíromság Nikolai ták Jel 1,7

Örök élet elvesztése az élet elvesztése az élet céljának meg nem értése a Bibliában következmény. Átok baj szövetség megszegéshez kötődik. Így szól az ÚR és mi nem halljuk. 1Moz 3 22 egy tol: A kígyó, egyetlen fáról sem az asszony azt mondja, csak azt az egyet ne érintsd, ne tedd. Az Úristen kiáltott Hol vagy? Isten lelke élet a vele való szövetség élet. 1 Műz 6:3 Ember élete 120 esztendő vagy annyi sincs. Ne maradjon bennük Isten lelke. Újszövetség, akiben nincs meg a Szentlélek, aki nem hallja az Úr hangját nincs hitben. Legyen élet a szívünkben gondolkodásunkban.  Az igazság elvesztése az Isten céljának elvesztése a halál. Egy szóval szövetségszegés. Isten, mint élő lélek szövetségre lép velünk, amennyiben nem a testre a pillanatnyi látható dolgokra nézünk. Nagyszerű dolgok sokszor, nem láthatók, az életben rengetegszer szükséges bíznunk, hinnünk. Az ember nem hisz Isten ígéreteinek, amely vele való szövetséghez kötődik. Isten Jézus Krisztus az élet a szövetség célja teljessége, de a kezdete is. Múlthéten beszéltünk arról, hogy ő a Logosz a cselekvő ige. A világ egy jelentős része szerint az életcéltalan, az igazság relatív, hiszen csak természettudományos folyamat vagyunk. Biblia azt mondja az ember fizikai és szellemi lény is. Szövetséghez kapcsolódnak az áldások. A láthatatlan világ VAGYOK, Jézus Krisztusba vetet hittől függ. 5 Móz 4. Saját szemeddel láttad mit tett az ÚR Baal, miatt. Baal, aki látható volt, sőt a szaporodás démona volt, mégis gyermeket áldoztak neki. Kérdés, amire nehéz a válasz: Ábrahám mikor követett volna el bűnt? Ha el sem indul feláldozni fiát, vagy ha megölte volna a fiát és nem hallja meg az Úr ki álltását! Ha az Úr értem kiállt, miért nem hallom! Az élet szövetséghez kapcsolódik. Mennyei Atya az örökkévaló országában, pedig sok lakóhely van. De ti ragaszkodjatok Istenetekhez. Gazdag ifjú problémája: Lk18:18 „Csak annyit kért” Akkor, amikor Jézus, annyit kért gazdag ifjútól, hogy add el vagyonod Jézusnak nem volt hol lehajtania fejét ez az ifjú kíváncsi volt Jézusra, de nem halotta meg Isten kiálltását nem gyermeki odaszánással és az elismert Jó mester iránti szeretettel próbálta megoldani a problémáját, gyermeki kíváncsisággal és engedelmességgel lehet Jézust megérteni erre ez a fiú erre nem volt képes. Igazságot keresem, mondja az ifjú. Kövess, engem válaszolja Jézus. Gazdag ifjú tudta a szövetség megtartói igazak, őt az önigazsága érdekelte az igazság adóját nem ismerte fel. Jézus az út az igazság és az élet, megmutatta az Atyát, bizalmunkat belévethetjük. Jézus az élő igazság értelmében nevezi magát élet kenyerének, szomjaznunk szükséges az igazságot. Polykarp és Antipasz, mint későbbi két tanú előképe az igazságnak engedelmeskedve tanúskodtak az Igazságról, ami maga Jézus Krisztus, nekünk is szükséges megőriznünk az első szeretetet, nekünk is szükséges hitben meghallani az ÚR szavát. Ha költözni kell költözni, ha várni, ha tűrni. Isten nem szól, nem parancsol mindig, de bármikor szükséges meghallanom a következő lépést. Arra gondolok, hogy Isten szavát azok hallják, meg akik követni akarják szegénységben, gazdagságban, ebben a világban és az eljövendőben, amit várunk. Alázatban lehet megismerni Istent, hiszen a gőgősöknek ellenáll. Isten még vissza is adhatja az elveszett javakat, amiről érte mondtunk le. Hogyne adna 100 annyit, sőt örökölni fogjuk a földet, de ha Isten lemondást kér, tegyük meg. Hűtlenség és a gőg, amit ítéletesnek tekint a Biblia.  Te felemelsz.

Polykarp Szmirna püspöke

Mindenható Isten Uram, áldott és szeretett Atyám
    
gyermek Jézus Krisztus, akivel ismereteket szereztünk
    
te, az angyalok és a seregek és az egész teremtés, és az egész Isten
    
az igazak fajtája, akik az Ön jelenlétében élnek: áldlak meg
    
hogy azt hittél, méltó ez a nap és az óra, hogy legyen
    
számozott a mártírok között, és részese Krisztus csészéjének, a
    
feltámadás az örök élethez, lélek és test a
    
a Szentlélek roskadozhatatlansága. Köztük lehet
    
elfogadott ma előtted, gazdag és elfogadható áldozatként,
    
ahogyan te, a hithű és igaz Isten, elkészítetted és
    
előrelátás és hozta. Ezért és minden dologért
    
Dicsérlek titeket, áldlak meg, dicsőítelek titeket az örökkévalóságon keresztül
    
mennyei nagypap, Jézus Krisztus, szeretett gyermeke
    
kit dicsekedhet veled, vele és a Szentlélekkel, most és mindenkorra
    
az eljövendő korok. Ámen.
A tűz akkor világít, és röviddel ezután egy katona halálra vágta a Polycarpot a rendőrség parancsára. A barátai tiszteletreméltó temetést adtak neki, és halálát egy másik templomra írta. Lásd a pingvin kötetet, az ókori keresztény írókat.PRAYER (hagyományos nyelv)

    
Ó Isten, a menny és a föld teremtõje, aki adta a te tiszteletes szolgádnak, a szent és szelíd polikarpiaknak, bátorságát, hogy Jézus Krisztust királyként és megmentõként vallja be, és a kegyelem, hogy meghaljon a hitért: hogy megosszák Krisztus csészéjét és felemelkedjenek az örök életbe; a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel, egy Isten, most és örökre.
http://justus.anglican.org/resources/bio/108.html

Isten nagyhatalmú szolgája

Isten szolgája

Sokadjára

2018. március 31., szombat

Több a prófétáknál, Jutalom, feltámadás Lk 24, 1 12

Lk 24,1 12 Látás Virrasztok, ébredjetek, hangzik a Gecsemáné kertben a felszólításban. Az ÚR folyamatosan figyelmeztett az imádságra figyeljünk az Úrra. Volt egy város ahol volt egy hamis bíró. Egy özvegyasszony folyton kérte az igazság szolgáltatást, és megkapta, pedig bíró gonosz volt. Az ember szívében képes elbizakodni mindent lát és megold. Jézus megigazulni vágyó vámszedők a paráznák és a benőnők nem Jézus feltámadásával még a vámszedők halászok, akiknek aztán semmi önigazságuk értetlenül állnak. Értetlenül állnak az örökélet előtt, konkrétan az üres sír előtt. Túlságosan hasonlítunk, mi a gazdag ifjúra tudjuk mi a helyes és még Jézus Krisztusnak is megmondjuk, de a megoldás nem kell üres szívünk. Senkinek nem engedjük meg, hogy ki szedjen saját lelki köreinkből. Szellemi vakok vagyunk. Nem ismerjük fel kirekesztettségünket. A Jerikó úton kolduló vak ő felismeri világosságot, Dávid fiát. Van szemük a többieknek, de nem látják a világosságot az, vakok azok látják világosságot. Többszörös cselekedet és figyelmeztetés ez. Nyissuk fel szemeinket Jézus feltámadt. Az ÚR mindenki hamis ítélkezését-gonoszságát leleplezte, de lehetőséget adott a vele való új közösségre, szövetségre. Az ember nincs meg egyedül Éva teremtése is erre utal. Krisztus mindenki vőlegénye lehet. Tanítványoknak és mindenkinek vannak voltak istenélményei, de elfogadjuk őket. Tanítványok nem értették megtagadták, Pusztában többször is fellázadt a nép. Jézus Krisztus mindig is messiásnak hívta nevezte magát. Senki nem így látta, az ÚR mégis feltámasztotta ez húsvét ünnepe. Legyen bennünk más lélek ahogy Kálebben is volt, merész volt, rá mert állni az Úr ígéretére. Jézus kijelentette feltámad, visszajön, álljunk rá. Ehhez nagy merészség szükséges. Ne legyen olyan férfi vagy nő, aki Istennel ellentétes úton várja az áldásokat. Az asszonyok beszédére csak Péter hallgat, engedelmességet megtapasztalás követi Jézus él, ekkor még üres a sir, de semmi esetre sem asszonyi fecsegés már. Az apostolok saját szemükkel látták a feltámadást ez hív a szövetség megtartására, ahogy az Egyiptomból való ki jövetelt is saját szemével stb. látta Izrael népe. Jutalom Ítélet Krisztus személye Mk 12 Rm 14 2 kor 5 Szőlőmüvesek, farizeusok megvetették hagyományaikért Isten törvényét, amire hivatkoznak ugyan, de másodlagos az előbbivel szemben megölik a fiút, de Krisztus szegletkővé válik számukra is ahol minden kiderül. Jézus adót fizet és a vallási törvényeket is betartja, pedig ő a törvényadó. A nagy parancsolat, pedig a szeretet. Ezt mutatta meg feltámadásban. Mindenkinek ellenséges vidéken szükséges élnünk akárcsak Jézusnak. Az emberek valamilyen hamis társadalom és Isten képpel rendelkeznek. Mi Krisztusban ismerhetjük meg Isten céljait jelenvaló és eljövendő üdvösségünkre nézve. Isten nem keresett Péter életében sem előbb gyümölcsöt, mint ideje lett volna, de a későbbiekben Péter maga is önfeláldozóan kereszthalált halt. Elvégezte benne az Úr azt a munkát, hogy társait és az egyházat támogassa. Hozzuk világosságra Isten előtt az életünket. Nemcsak az és jutalomosztó az és az ítélő szék előtt Ura a hitünknek. Az írástudók tanításukkal a saját nagyra vágyásukkal elzárkóztak Isten elől, míg az özvegyasszony egész életét adta az Úrnak két fillérjével. Húsvétkor azonban nemcsak az özvegyasszony mennybéli jutalmáról, hanem a messiás feltámadásáról beszélünk, aki nagyobb az emberiség számára, mint Mózes és Illés. Zsid 1,1 Prófétánál is nagyobb Próféták által közölt ismeret töredékes. Mindegyik Isten tulajdonságairól osztott meg valamit. Jézus azonban az Atya kebeléről jött, aki engem lát látja az Atyát mondta. Angyalok szelíd szelek, de ő trónus és az igazság pálcája. Szerette az igazságot Jézus ezért tette Isten mindenek fölé az öröm olajával. Isten most is csak vár, hogy megkegyelmezhessen. Az ember pedig vehessen az örökélet fájáról. Fantasztikus dolog, hogy az asszonyok és a tagadó Péter megtalálták és bizonyságot tettek a feltámadott Jézus Krisztusról. Péter csak az üres lepedőt találja, még mindig nem tud hinni, elszomorodik, pedig legnagyobb örömben van része. Szükséges újra és újra találkoznia most már a feltámadott Úrral.